F.A.Q

METRO GATE R & D PROJECT

metro-r&d
metro-r&d-2

In the rail sector as Teknopower R & D sector and making research studies.
Tulomsas, YHT and design + production we have already done for the Ankara Metro and quality standards in the production are working in the light.

We are members of the Anatolian Railway Transportation Systems (Anus) Cluster sample information and control within the scope of the rail system on automatic door systems R & D work have made the production of electro-mechanical door.

These studies have two wings, and sliding, and sliding-plug (side sliding and sliding sideways + external) was performed.

Both the Turkish State Railways, urban light rail system should be tested when the project entered in this way taking into account the needs of industry and the certification process is complete domestic production, we believe we can provide a huge boost.

Güçlü Grup olarak Demiryolu sektöründe Ar-Ge ve sektör ara?t?rma çal??malar? yapmaktay?z.
Tülomsa?, YHT ve Ankara Metrosu için daha önce yapt???m?z üretimler ve bu üretimlerdeki kalite
standartlar? ?????nda çal??malar?m?z? sürdürüyoruz.

Üyesi oldu?umuz Anadolu Rayl? Ula??m Sistemleri (ARUS) Kümelenmesi bilgisi ve kontrolü dahilinde
rayl? sistem otomatik kap? sistemleri üzerine Ar-Ge çal??mas? kapsam?nda numune elektro-mekanik kap? üretimi yapt?k.
Bu çal??malar iki kanatl?, hem sliding, hem sliding-plug (yana sürgülü ve yana+d??a sürgülü)
olarak yap?ld?.

Gerek TCDD, gerek ?ehir içi hafif rayl? sistem endüstrisindeki ihtiyaçlar gözönüne al?narak girilen
bu yolda projenin test ve sertifikasyon i?lemleri tamamland???nda yerli üretime çok büyük bir destek sa?layaca??m?z inanc?nday?z.

.

METRO GATE R & D PROJECT